top of page

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Name“, įmonės kodas 304497442, registruotos buveinės adresas Jurgio Baltrušaičio g. 11-45, LT-06145, Vilnius, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė (toliau – „Įmonė“) gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Įmonės svetainės www.neimai.lt (toliau – „Svetainė”) lankytojų (toliau – „Klientai”), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Įmonės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus  bei apibrėžia asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus bei apimtį.

1.3. Naudodamiesi Įmonės Svetaine, taip pat užsisakydami Įmonės siūlomas paslaugas skiltyje „Susisiekime“ yra pateikiama aiškiai matoma nuoroda į šią Privatumo politiką. Laikoma, kad Klientai, Svetainėje užpildę užklausos formą ir paspaudę mygtuką „Siųsti“, yra susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis ir sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir apimtimis. Su Privatumo politika taip pat bet kada galima susipažinti paspaudžiant Svetainės titulinio puslapio apačioje esančią nuorodą „Privatumo politika“.

1.4. Klientas, savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, gali bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

 

1.5. Sutikdamas su Privatumo politika, Klientas suteikia teisę Įmonei tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

1.6. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Įmonės Svetainėje.

2. Kokie asmens duomenys yra renkami?

2.1.  Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Kliento asmens duomenis, renginio organizavimo ir kokybiško įgyvendinimo tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
Taip pat saugomi papildomi duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz. paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Klientas pateikia papildomai savo iniciatyva, užsakydamas renginio organizavimo  paslaugas.

2.2. Įmonė nerenka tiesioginės rinkodaros tikslu jokių asmens duomenų.

2.3. Renginio organizavimo tikslais Kliento duomenys tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo duomenų surinkimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos.

2.4. Nors Klientas gali nutraukti sutartį ar atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti Kliento atstovų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

2.5. Įmonė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie Klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama. 

3. Kokiais tikslais tvarkomi Kliento asmens duomenis?

3.1. Įmonė tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Klientu dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

4. Kaip tvarkomi Kliento asmens duomenis?

4.1. Įmonė užtikrina, kad Kliento asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

5. Duomenų subjektų teisės

5.1. Klientas turi žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias Įmonė įgyvendins, gavusi iš Kliento prašymą el. paštu: info@neimai.lt bei Klientui tinkamai patvirtinus savo tapatybę: sužinoti, ar yra renkami asmens duomenys, susipažinti kokie asmens duomenys yra renkami, saugomi ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Kliento asmens duomenys, reikalauti, kad Įmonė ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis, jeigu:

·       Asmens duomenys nebėra reikalingi, dėl bendradarbiavimo tikslų;

·       Klientas atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento asmens duomenis.

5.2. Įmonė gavusi prašymą sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, nedelsdama sustabdo prašymo pateikėjo asmens duomenų tvarkymą.

6. Kam atskleidžiama Kliento asmens duomenys?

6.1. Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

·       jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

·       teikiant paslaugas – Įmonės partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Kliento užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams Įmonė suteikia tik tiek Kliento asmeninės informacijos, kiek būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

·       teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. 

6.2. Įmonė neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių asmens duomenų valdymą ir privatumo politikos nuostatas.

7. Slapukai

7.1. Svetainės lankomumo stebėjimui ir analizei Įmonė naudoja „Google Analytics“ įrankį, kurio pagalba renkama ir saugojama statistinė informacija apie apsilankymų Svetainėje kiekį, Svetainės naudojimą. Naudojama informacija apie kliento elgesį Svetainėje, rinkodaros kampanijų efektyvumą, lankytojų techniniai įrenginių duomenys. Lankytojų asmeniniai duomenys neidentifikuojami.

bottom of page